Radiodiagnostisch laborant

De CZO-opleidingscommissie radiologie ziet, middels een erkenningensystematiek, toe op de kwaliteit van praktijkleerplaatsen in instellingen waar studenten worden opgeleid voor radiodiagnostisch laborant en beoordeelt op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO en de opleidingseisen (deskundigheidsgebied en eindtermen) of een instelling in aanmerking komt voor erkenning.

De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de radiodiagnostisch laborant is ontleend aan het Beroepsprofiel (juni 2001) van de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) en het Besluit 551 houdende de opleidingseisen en het deskundigheidsgebied van radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant en functiebeschrijvingen Fuwavaz en FWG (november 1997).

Vanaf 6 maart 2018 NLQF-niveau 6 ingeschaald. 
Lees meer over NLQF.

Bijlage(n)

Examens

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft per 1 januari 2009 de Stichting College Zorg Opleidingen (CZO) aangewezen als examenorganisatie. De examenorganisatie heeft daartoe een examencommissie ingesteld onder verantwoordelijkheid waarvan examencommissies (ter plaatse) worden samengesteld ten overstaan waarvan examens, genoemd in artikel 8 respectievelijk 17 van Besluit 551, worden afgelegd (Staatscourant 2008, nr. 232, 28 november 2008).Besluit 551. Besluit van 19 november 1997, houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de radiodiagnostisch en de radiotherapeutische laborant (Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant).

De CZO-examencommissie is door de examenorganisatie (CZO) de aangewezen examencommissie voor deze opleiding. Dit betekent dat onder verantwoordelijkheid van de examenorganisatie, examencommissies worden ingesteld ten overstaan waarvan examens voor radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant - waaronder ook de beroep gerelateerde examens stralingsbescherming worden afgelegd.

Het CZO is een instelling waar personen overeenkomstig artikel 5.8 van het bbs een diploma, certificaat of een ander getuigschrift ter afsluiting van een opleiding op het gebied van stralingsbescherming kunnen behalen. Deze erkenning is in werking getreden vanaf 6 februari 2018. Het betreft hier de opleidingen voor:

  1. Kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen
  2. Kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen Niveau C en D3.      
  3. Kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers.
Haar specifieke taak is het bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van de examens. Daarnaast stelt de examencommissie de inhoud van de beroep gerelateerde examens vast.

Meer informatie over de examens vindt u hier.