Medisch nucleair werker

De CZO opleidingscommissie radiologie ziet toe op de kwaliteit van praktijkleerplaatsen in instellingen waar studenten worden opgeleid voor radiodiagnostisch laborant en medisch nucleair werker. Dit op basis van een erkenningensystematiek. De commissie radiologie gaat daarbij uit van de kwalitatieve en kwantitatieve criteria, zoals vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO en in de opleidingseisen. De commissie beoordeelt of een instelling in aanmerking komt voor erkenning; zowel het deskundigheidsgebied als de eindtermen worden daartoe getoetst.

De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de medisch nucleair werker heeft als basis het deskundigheidsgebied van de radiodiagnostisch laborant ontleend aan het Beroepsprofiel (juni 2001) van de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR). Het Besluit 551 houdende de opleidingseisen en het deskundigheidsgebied van radiodiagnostisch laborant, radiotherapeutisch laborant, functiebeschrijvingen Fuwavaz en FWG (november 1997) aangevuld met de bekwaamheidseisen PET-CT en SPECT-CT voor MBB’ers van de NVMBR augustus 2017.

Deze opleiding is op 9 juli 2018 gepubliceerd op de website.

Lees ook het Reglement Erkenning Opleidingen CZO.

Bijlage(n)