Skip to main content
Terug naar overzicht
Nieuws

Stand van zaken monitor

Tijdens de implementatie van het flexibel samenhangend opleidingsstelsel borgt het CZO het civiel effect van de opleidingen die zijn gestart. Dit doen we door middel van een monitor. De resultaten van de monitor tonen aan of en hoe studenten worden gefaciliteerd om te leren, of ze kunnen voldoen aan opleidingseisen en bekwaam kunnen worden verklaard voor de betreffende EPA’s. Maar de monitor doet meer!

Ontwikkelingsgerichte werkwijze

De monitor is een tijdelijk instrument en leidt niet tot een her-erkenning. De monitor is in 2021 ontworpen door een werkgroep bestaande uit leden uit de opleidingscommissies samen met de deelprojectleider vanuit het CZO. Bij het ontwerp voor de monitor is gekozen voor een werkwijze die richting geeft aan het vernieuwde toezicht van het CZO. Dit betekent dat de zorgorganisaties en opleidingsinstituten beter hun rol pakken met betrekking tot de continue verbetering en borging van de kwaliteit van de CZO-opleidingen.

Daarom is gekozen voor een monitor in de vorm van een zelfevaluatie. De organisatie toont op basis van criteria (vier kwaliteitsdomeinen en bijbehorende standaarden) aan dat studenten kunnen voldoen aan de opleidingseisen en bekwaam kunnen worden verklaard voor de EPA’s. Kijk hier voor informatie over de vier kwaliteitsdomeinen. De beleidsadviseurs van het CZO en leden uit de huidige opleidingscommissies geven als resultante van de monitor een waarderend advies, waarmee organisaties inzicht krijgen in hun sterke punten, hun kracht en welke onderdelen nog doorontwikkeld moeten worden.

Stand van zaken

Bij de start hebben vijf organisaties zich vrijwillig gemeld voor de pilotfase van de monitor. Inmiddels hebben het CZO en de werkgroep drie daarvan gewaardeerd. Vanaf de eerste week van april is de monitor opengesteld voor 21 organisaties die zijn gestart met het op EPA gebaseerd opleiden. Het betreft opleidingen in het cluster acute zorg en een opleiding tot obstetrieverpleegkundige. Deze organisaties krijgen tot juni de gelegenheid om de monitor in te vullen. Vervolgens schrijven de leden uit de opleidingscommissies (de peers) samen met de beleidsadviseurs een waarderend advies. In mei en november 2022 vinden evaluaties plaats. 

Win-win-win situatie

Uit de voorbereidende gesprekken met de 20 deelnemers aan de monitor en de reacties van de deelnemers uit de pilotfase blijkt dat men enthousiast is over de werkwijze en de opmaat naar het vernieuwde toezicht toe en blijkt dat de kwaliteitsdomeinen worden begrepen. Wel is hier en daar verduidelijking nodig van bijvoorbeeld een begrip als leercultuur.

  • Het oorspronkelijke doel van de monitor is borgen van het civiel effect. Uit de eerste bevindingen blijkt dat de basis op orde is: de leerroute, de procedure van bekwaam verklaren, het toepassen van de opleidingseisen en EPA’s en de deskundigheid van de praktijkbegeleiding.
  • Het CZO neemt de bevindingen van de monitor mee bij de ontwikkeling van het vernieuwde toezicht. Een voorbeeld hiervan is het portfolio van de praktijkleerplaatsen. De vraag uit het veld is welke eisen het CZO stelt aan de portfolio’s van de praktijkleerplaatsen.
  • Deelnemende organisaties krijgen een voorproefje in het vernieuwde toezicht van het CZO.
  • In deze fase blijkt dat de monitor voor de deelnemende organisatie inzichten oplevert in de ontwikkelpunten om het flexibel samenhangend opleidingsstelsel mee door te kunnen ontwikkelen.
  • Bevindingen uit de monitor die betrekking hebben op de doorontwikkeling van het programma CZO-Flex level worden doorgegeven.

Vragen?

Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij mevrouw S. Terheggen: s.terheggen@czo.nl