Aanvragen erkenning

Opleidingseisen

Om in aanmerking te komen voor een erkenning dient de opleiding te voldoen aan de door het CZO gestelde eisen. De eisen zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen College Zorg Opleidingen 2015, het deskundigheidsgebied en eindtermen en de specifieke eisen van de opleiding. Voor de opleidingen tot anesthesiemedewerker, operatieassistent, klinisch perfusionist, radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant gelden tevens de eisen die zijn opgenomen in de specifieke opleidingsreglementen. Deze kunt u, evenals het deskundigheidsgebied en eindtermen, vinden bij de specifieke opleiding.

Erkenning aanvragen

U wordt als zorginstelling door het CZO uitgenodigd voor een audit voor een of meerdere clusters van opleidingen. Voorafgaand aan de audit dient u de erkenningsaanvragen, voor de opleidingen die tijdens de audit beoordeeld worden, digitaal in via erkenningen@czo.nl. Voordat u de aanvragen indient, zal een van de beleidsadviseurs bij u langskomen om de werkwijze met u door te spreken. Voor het aanvragen van een erkenning is het Reglement Erkenning Opleidingen College Zorg Opleidingen 2015 van toepassing. Voor de audit is de auditprocedure of de auditprocedure specialistische centra van toepassing.

Bent u niet erkend voor een of meerdere opleidingen dan kunt u op eigen initiatief een erkenning aanvragen door middel van het aanvraagformulier. Voor het indienen van een afzonderlijke erkenningsaanvraag is de procedure 'afzonderlijke erkenningsaanvraag zorginstellingen' van toepassing. Uw erkenningsaanvraag wordt beoordeeld door de opleidingscommissie. Indien noodzakelijk zal door de opleidingscommissie een audit worden uitgevoerd. Hiervoor is de procedure 'OC audit zorginstellingen' van toepassing.

Wijziging in de opleiding?

Wijzigingen in de CZO erkende opleiding, kunt u melden bij de secretaris van de opleidingscommissie. De secretaris van de opleidingscommissie beslist of en welke zaken er overlegd moeten worden aan de opleidingscommissie voor de herbeoordeling.

Aanvraagformulier extra leerplaats per opleiding

Leerplaats

Betreft de aanvulling een nieuwe of gewijzigde leerplaats dan dient u een aanvulling op uw erkenning in door het nieuwe praktijkleersituatie te verantwoorden middels enkele onderdelen van het aanvraagformulier van de opleiding. Dit betreft:

  • Contactgegevens instelling
  • Deel 2a - onderdeel leerplaatsprofiel en ketenzorg
  • Deel 2a - onderdeel leerplan en leerklimaat
  • Deel 2b per gewijzigde of nieuwe leerplaats
  • Handtekening Directie/ Raad van Bestuur

Op basis van deze gegevens én de door u eerder ingediende erkenningsaanvraag, beoordeelt de betreffende opleidingscommissie de nieuwe praktijkleersituatie. De aanvullingen voor de extra leerplaats per opleiding kunt u indienen via erkenningen@czo.nl.

Overstappen en/of samenwerking met een ander opleidingsinstituut

Sinds 1 januari 2015 hoeft er geen erkenningsaanvraag te worden ingediend als er sprake is van een overstap en/of samenwerking met een ander opleidingsinstituut als:

  • de zorginstelling erkend is voor de betreffende opleiding;
  • het opleidingsinstituut is erkend voor de betreffende opleiding.

U hoeft hier geen melding van te maken.

Kosten

Voor zorginstellingen die geen lid zijn van de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Ambulancezorg Nederland zijn kosten verbonden aan de behandeling van de erkenningsaanvraag. Het huidige tarief vind u hier.